Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu                 Facebook_Swarzędz   FaceBook_Kobylnica  YouTube_WTZ  Skype_WTZ
style="border: 2px solid ; width: 32px; height: 32px;" alt="Skype_WTZ" src="images/ikonskype.jpg">


Sprawozdanie      Statut       Zarząd      KRS       RODO  

koronawarsztatyArchiwum

Informacje

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE

Z dniem 18 Stycznia 2021 (poniedziałek) wznawiamy pracę
w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w systemie rotacyjnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Poniżej znajduje się decyzja
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.01.2021


                                              Kierownik Barbara Kucharska

              orzel                                                                   Poznań, dnia 14 stycznia 2021 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI                                

   PS-II.940.36.2020.7

 

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego

 

w terminie od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania

 

czasowe zawieszenie, na terenie województwa, działalności dziennych domów i klubów seniora prowadzonej w formie stacjonarnej;

 

zapewnić, aby:

środowiskowe domy samopomocy;

warsztaty  terapii zajęciowej;

 

prowadząc swoją działalność w trybie stacjonarnym, realizowały ją w następujących formach:  

  

spotkań w formie indywidualnej, zgodnie z potrzebami uczestników, tj. 1 pracownik z 1 uczestnikiem (na wyłączność) z wyłączeniem kontaktu z innymi uczestnikami i pracownikami;

zajęć grupowych w formie rotacyjnej, w grupach kilkuosobowych przy utrzymaniu stałego podziału na grupy, które odbywałyby zajęcia w innych dniach lub godzinach, bez styczności grup pracowników i uczestników ze sobą;

zajęć grupowych w formie hybrydowej, (np. tydzień zajęcia stacjonarnie w ośrodku, tydzień zdalnie) w podziale na dwa zespoły, w grupach kilkuosobowych przy utrzymaniu stałego podziału na grupy, bez styczności grup pracowników i uczestników ze sobą.

 

Warunkiem wznowienia działalności stacjonarnej ww. placówek jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz uczestników. Funkcjonowanie placówek powinno odbywać się z bezwzględnym zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, a prowadzenie zajęć grupowych, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przekazanymi pismem z 23 października 2020 r.

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-14-51, fax 61-854-18-36 www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl www.obywatel.gov.pl,  infolinia tel. 222 500 117

            2

 

Zgodnie z art. 11h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie nie wymaga uzasadnienia. Polecenie wydaje się w formie decyzji.

 

 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.         

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

 

 

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia       o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

wz. Wojewody Wielkopolskiego 

                                                                                         

    /-/ Aneta Niestrawska 

     I Wicewojewoda Wielkopolski 
Zapotrzebowanie na mieszkania chronione
(14.01.2021)

Dzień Dobry!!!

W związku z opracowywaniem działań na rzecz ON proszę Państwa o pilną
informację dotyczącą ilości chętnych (spośród podopiecznych Państwa
Stowarzyszeń) do skorzystania z usługi mieszkania chronionego.
Planowane mieszkania umiejscowione były by w domkach na terenie DPS-u w
Lisówkach. Aktualnie domki są całkowicie dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. Na ich wyposażeniu są: telewizor, kuchnia, komplet
naczyń i "zastawa", pralka wraz z suszarką. Pokoje są maksymalnie dwuosobowe
z łóżkiem nocnym stolikiem i szafą. Na wyposażeniu domku znajduje się także
stół wraz z krzesłami.
Mieszkanie takie mogłoby funkcjonować na podstawie ustawy o pomocy
społecznej i rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Oznacza to, że osoby kierowane do takiego mieszkania na podstawie decyzji
administracyjnej zobligowane by były do ponoszenia odpłatności  , której
wysokość uzależniona byłaby od dochodu. W ramach planowanej zapewnia się
naukę:
1) wykonywania czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
a) przemieszczania się,
b) utrzymania higieny osobistej,
c) ubierania się,
d) sprzątania,
e) zakupów i przygotowywania posiłków,
f) załatwiania spraw osobistych;
2) realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:
a) utrzymywania więzi rodzinnych,
b) uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Taki wachlarz usług sprawia, że każdy mieszkaniec będzie miał dostęp np. do
opiekuna nie mniej niż 3 godziny dziennie. Planowana jest także usługa
psychologa, terapeuty i pracownika socjalnego.
W praktyce uniemożliwia to korzystanie z takiego wsparcia przez osoby
całkowicie zależne od opiekuna (dostęp do opiekuna ok. 3 godz. dziennie).
Informację o zapotrzebowaniu wskazanego rodzaju wsparcia wśród Państwa
uczestników proszę przekazywać zwrotnie na adres mailowy
tomasz.woznica@pcpr.poznan.pl do poniedziałku 18.01.2021 do godz. 12.
Informacja taka nie ma charakteru wiążącego i  związana jest z diagnozą
planowanych działań.

Pozdrawiam

Tomasz Woźnica
Z-ca Dyrektora

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
tel. (61) 8410 722, email: tomasz.woznica@pcpr.poznan.pl,
www.pcpr.powiat.poznan.pl


info 07.12.20203

2
1

3 GRUDNIA
Archiwum

Kontakt

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI im. Leszka Grajka w Swarzędzu

Adres :      os. Kościuszkowców 13
                   62-020 Swarzędz

E-mail :      spdst@wp.pl

Telefon :    tel. (+48.61) 651 52 86            
                  fax. (+48.61) 651 88 68
                  tel. 604 45 46 75

NIP 777-22-15-371
REGON 631081837
KRS 0000021128
nr konta: 53 1020 4027 0000 1502 0358 4836